Popis trate a divácke miesta na 50. Garrett Rally Košice

Počas sledovania rýchlostných skúšok 50. GARETT RALLY KOŠICE by sa mali diváci riadiť týmito základnými bezpečnostnými pravidlami diváka:

- miesto pre sledovanie rýchlostnej skúšky by mal voliť podľa odporúčania organizátora a to na určených diváckych miestach
- miesto na rýchlostnej skúške by mal divák zaujať včas najneskôr 90 minút pred plánovaným štartom prvého súťažného vozidla
- motorové vozidlo by mal zaparkovať na vyhradených miestach tak, aby nebránil prejazdu ostatných vozidiel a nepoškodzoval životné prostredie
- divák by mal dbať na pokyny traťových komisárov a zaujať bezpečné miesta vedľa trate rýchlostnej skúšky
- počas konania rýchlostnej skúšky sa nepremiestňovať a na mieste zotrvať až do prejazdu bezpečnostného vozidla so šachovnicou
- neznečisťovať miesto sledovania rýchlostnej skúšky a prípadné odpadky zobrať so sebou
- žiadnym spôsobom nepoškodzovať prírodu a rešpektovať, že časť rýchlostných skúšok Bogota a Regeta v úseku od Regety po odbočku k pamätníku Dargovských hrdinov je z dôvodu ochrany prírody pre divákov uzavretá.

Divákov dôrazne upozorňujeme na absolútny zákaz kladenia ohňa na všetkých RS. V prípade zistenia porušenia tohto zákazu bude posádkam nariadený voľný prejazd danou RS z dôvodu možnosti vzniku lesného požiaru.

Shakedown – RS Zlatník
Shakedown je krátkou rýchlostnou skúškou, ale má vysokú športovú úroveň a to pre množstvo zákrut rôzneho polomeru. Účelová cesta nebola projektovaná na bežné používanie, preto sú tam zákruty tak, ako to príroda aranžovala. Štart RS je pri bývalom rekreačnom stredisku Zlatník a cieľ 1000 m pred vyústení účelovej lesnej cesty na štátnu cestu pred obcou Opátka. Servisné parkovisko pre shakedown sa uskutoční na parkovisku pred Penziónom Sivec.

RS Izra
Štart rýchlostnej skúšky ja na účelovej lesnej ceste nad obcou Slanec v smere k jazeru Izra. Celá RS sa uskutoční na kvalitnom asfalte. Po prejdení cieľovej čiary čaká na posádky zjazd do obce Kalša na menej kvalitnom, deravom asfalte. Po štarte trať pokračuje po vrstevnici v sérií tiahlych rýchlych zákrut spestrených ťažkými zákrutami. Pri prejazde tejto RS je potrebné dodržať pravidelné tempo jazdy.

Divácke miesto 1: štart RS nad obcou Slanec.
Príchod pred uzatváracím vozidlom.
Parkovanie možné na parkovisku pred vstupom na účelovú lesnú cestu.
Upozornenie na rešpektovanie dopravnej značky zákaz státia na hlavnej ceste II/552 pred vstupom na účelovú lesnú cestu.

Divácke miesto 2: tiahla ľavá zákruta s bezpečnými diváckymi miestami na svahu.
Príchod od obce Slanská Huta, cez areál bývalého poľnohospodárskeho družstva a následne účelovou cestou.
Parkovanie na účelovej ceste.

RS Bogota
Rýchlostná skúška Bogota má štart v strede obce Slančík v smere na Regetu. Po štarte bude na posádky čakať spomaľovací retardér na autobusovej otočke. Ďalej bude trať pokračovať na „uskákanom“ asfalte s horizontami až do vzdialenosti 1,10 km, kde bude druhý spomaľovací retardér. Oba spomaľovacie retardéry nemajú povahu klasických retardérov postihovaných penalizáciami, sú len prehradením trate. Na 1,45 km od štartu odbočia posádky prudko doprava na Regetu. Od odbočenia na Regete celá rýchlostná skúška pokračuje po účelovej lesnej ceste v určitých úsekoch na kvalitnom asfalte, na niektorých úsekoch na asfalte s dierami. Od Regety sa posádky sériou zákrut dostanú na métu 3,35 km, kde na veľkej lúke sa využije na spomalenie delta. Posádky ďalej pokračujú v stúpaní na novom asfalte s množstvom zákrut rôzneho polomeru až ku križovatke s odbočením k radarovej stanici. Na tomto mieste je bezpečnostný bod. Ďalej trať pokračuje po vrstevnici a následne zjazdom na deravom asfalte s množstvom zákrut „na srdce“. Na méte 13,00 km na križovatke ciest odbočia posádky doľava na nový asfalt a pokračujú rýchlym zjazdom s niekoľkými prudkými zákrutami a spomaľovacím retardérom na métu 17,45 km, kde je v delte prudké odbočenie doprava a po 1,25 km je cieľ rýchlostnej skúšky pred obcou Svinica. Na RS v časti účelovej lesnej cesty je okrem uvedených diváckych miest zákaz vstupu divákov a prísny zákaz kladenia ohňa.

Divácke miesto 3: štart v strede obce Slančík a po 100 m spomaľovací retardér na autobusovej otočke.
Prístup je možný peši. Parkovanie možné v obci Slančík na bočných obecných cestách.

Divácke miesto 4: na 1,45 km od štartu prudké odbočenie z obecnej cesty na účelovú lesnú cestu na Regete. 350 m pred odbočením je pekný horizont a spomaľovací retardér.
Prístup a parkovanie na obecnej ceste od Ruskova po Regetu tak, aby ostal jeden jazdný pruh voľný pre prípad zásahu bezpečnostných vozidiel.

Divácke miesto 5: na méte 12,95 km od štartu RS, prudké odbočenie doľava s následnými rýchlymi zákrutami v klesaní.
Prístup po účelovej ceste od pamätníka Dargovských hrdinov.
Parkovanie na parkovisku pri pamätníku (možnosť občerstvenia) a peši presun 1,10 km alebo priamo na lúke pri odbočení doprava.

RS Optima
Rýchlostná skúška Optima má charakter polookruhovej rýchlostnej skúšky. Jej štart je na ulici Pri Prachárni, odkiaľ pokračuje smerom k obchvatu mesta Košice. Pravotočivou zákrutou sa posádky dostanú na obchvat, ktorým pôjdu 180 m a odbočením doprava sa dostanú na parkoviská pred obchodným centrom Optima. Trať rýchlostnej skúšky využije parkovacie miesta ako aj kruhový objazd pred predajňou nábytku a cestou poza túto predajňu sa posádky dostanú do ľavotočivej zákruty, kde pomocou umelého nájazdu cez obrubník doprava pokračujú na panelovú cestu. Táto ich po 200 m privedie na miesto štartu tejto polookruhovej rýchlostnej skúšky. Dĺžka jedného okruhu je 1600 m. Po absolvovaní 2,5 okruhov neodbočia posádky na panelovú cestu, ale budú pokračovať po ceste za obchodným centrom Optima ku kruhovému objazdu za týmto centrom. V kruhovom objazde odbočia doprava a po 180 m sa dostanú na križovatku za obchodným domom OBI, kde odbočia doprava smerom ku Košickej futbalovej aréne a smerom k cieľu RS. Návštevu RS Optima je možné spojiť s prehliadkou servisného parkoviska, ktoré bude umiestnené na parkoviskách okolo Košickej futbalovej arény na ulici Pri prachárni. Parkovanie na parkoviskách pri obchodnom centre Cassovia.

Divácke miesto 6: na štarte rýchlostnej skúšky na svahu na ľavej strane cesty. Pekný výjazd z panelovej cesty a zjazd na cestu obchvatu mesta Košice.
Parkovanie na parkovisku pred obchodným centrom Cassovia a predajni NAY. Miesto je potrebné zaujať pred 19:00.

Divácke miesto 7: výjazd z obchvatu mesta Košice na parkovisko pred obchodným centrom Optima. Po výjazde budú na parkovisku využité parkovacie miesta a kruhový objazd. Ideálne a bezpečné divácke miesta na vyvýšenom svahu nad kruhovým objazdom s výhľadom na celé parkovisko. Možnosť občerstvenia v obchodnom centre.
Parkovanie na parkovisku obchodného centra Optima.

Divácke miesto 8: kruhový objazd za obchodným centrom Optima. Prudké brzdenie z vysokej rýchlosti.
Parkovanie na parkovisku pred obchodným centrom Optima.

Divácke miesto 9: odbočenie doprava na križovatke za obchodným domom OBI.
Parkovanie na parkovisku pred obchodným domom OBI a Hornbach.

Divácke miesto 10: cieľ polookruhovej rýchlostnej skúšky pred športovou halou Cassosport.
Parkovanie na parkoviskách pred obchodným centrom Cassovia.

RS Herľany
Túto RS nie je potrebné predstavovať. Je to skúška charakteristická pre košickú rally a veľká jej časť prešla zmenou povrchu. Štart je v strede obce Rankovce v miernom stúpaní. Rýchlou pasážou cez horizont a klesaním sa trať RS dostanete do obce Herľany. Na začiatku obce odbočia posádky doľava na parkovisko, ktoré spomalí posádky pri vjazde do obce. Po výjazde z parkoviska nasleduje ľavotočivá a potom pravotočivá zákruta, ktorou sa posádky dostanú na známu „deltu“ na konci obce Herľany. V delte odbočia doľava a pokračujú smerom do obce Banské. Po opustení obce Herľany sa ľavou a následne pravou zákrutou dostanú na najdlhšiu rovinku celej rally. Približne v strede rovinky je spomaľovací retardér. Na konci rovinky je ťažká zákruta vľavo, po ktorej nasleduje séria zákrut v rýchlom slede až na 5,40 km od štartu k známemu mostíku. Za mostíkom nasledujú v stúpaní známe „vracáky“ až na Herlianske sedlo. Tu je najvyššie miesto tejto RS a trať bude klesať množstvom zákrut v rýchlom slede až pred poslednú ťažkú zákrutu pred obcou Banské. Na začiatku obce je cieľ tejto RS.

Divácke miesto 11: štart v obci Rankovce.
Príchod pred uzatváracím vozidlom.
Parkovanie na obecných uličkách v obci.

Divácke miesto 12: prejazd parkoviskom na začiatku obce Herľany.
Príchod pred uzatváracím vozidlom do 12:00.
Parkovanie na bočných uličkách v obci Herľany.

Divácke miesto 13: delta na konci obce Herľany.
Príchod od obce Bidovce.
Parkovanie možné na krajnici cesty od odbočky do obce Vyšná Kamenica a to výhradne na pravej strane cesty. Jeden smer cesty musí ostať prejazdný ako záchranársky pruh.

Divácke miesto 14: mostík na 5,40 km od štartu a následné „vracáky v stúpaní.
Obmedzené parkovanie na bočnej lesnej ceste, príchod možný pred uzatváracím vozidlom do 12:00.

Divácke miesto 15: zákruta pred obcou Banské. Otvorený prehľadný terén s možnosťou sledovania nájazdu a odjazdu vozidiel do cieľa RS.
Parkovanie na bočných obecných cestách v obci Banské.
Príchod od Vranova nad Topľou.

RS Regeta
Štart RS je na účelovej lesnej ceste za obcou Svinica. Okrem posledných 1,50 km sa celá RS uskutoční na účelovej asfaltovej lesnej ceste. Hneď po štarte nasleduje pasáž s niekoľkými ťažkými zákrutami. Na 1,20 km po štarte je spomaľovacia delta, na ktorej posádky odbočia doľava a budú stúpať rýchlym úsekom s niekoľkými zákrutami rôzneho polomeru. Na 3,75 km od štartu bude spomaľovací retardér. Po prejdení 5,75 km od štartu sa posádky dostanú na križovatku s cestou od pamätníka Dargovských hrdinov. Na križovatke odbočia doprava a začnú dlhé stúpanie až k odbočke k radarovej stanici. Tento úsek je charakteristický množstvom zákrut rôzneho charakteru. Odbočka k radarovej stanici je najvyšším bodom tejto RS a bude aj miestom bezpečnostného bodu. Ďalej nasleduje zjazd dlhý až po Regetu. Na tomto úseku sú dlhé tiahle zákruty ako aj niekoľko „vracákov“. Na Veľkej lúke je v delte spomaľovací retardér. Po príchode na Regetu odbočia posádky doprava a po obecnej ceste pokračujú v miernom zjazde rýchlym „uskákaným“ úsekom s niekoľkými horizontami až do cieľa RS na začiatku obce Ruskov.

Divácke miesto 16: štart na konci obce Svinica.
Prístup je možný len peši 1,70 km od konca obce.
Parkovanie možné v obci Svinica na bočných obecných cestách.

Divácke miesto 17: na méte 5,75 km od štartu RS, prudké odbočenie doprava s následnými rýchlymi zákrutami v stúpaní.
Prístup po účelovej ceste od pamätníka Dargovských hrdinov.
Parkovanie na parkovisku pri pamätníku (možnosť občerstvenia) a peši presun 1,10 km alebo priamo na lúke pri odbočení doprava.

Divácke miesto18: prudké odbočenie doprava na Regete. Prístup od obce Slančík po obecnej ceste.
Parkovanie na krajnici pravej strane cesty v smere od obce Slančík.

Divácke miesto 19: cieľ RS na Slančíckej ulici na konci obce Ruskov. Pred cieľom v smere od Regety prudké klesanie s horizontami s rýchlymi zákrutami na uskákanej ceste.
Parkovanie na obecných cestách v obci Ruskov, peší presun.

 

Spracoval: Peter Szczeczina