Poďakovanie

Pred niekoľkými dňami sa uskutočnila 47. Rally Košice, automobilová súťaž zaradená do FIA zóny strednej Európy, Majstrovstiev Slovenskej a Poľskej republiky súčasných aj historických automobilov a Slovenského rally pohára. Na základe ohlasov delegovaných činovníkov, súťažiacich i názoru divákov môžeme konštatovať, že 47. Rally Košice bolo podujatím, ktoré dobre reprezentovalo organizátora, mesto Košice, SAMŠ a aj Slovensko.

Na dobrom priebehu súťaže má svoj nezastupiteľný podiel množstvo subjektov a osôb, ktoré sa na jej organizácii podieľali. Auto klub týmto ďakuje za pomoc a spoluprácu poľskej a slovenskej národnej asociácií – PZM a SAMŠ, našim reklamným a sponzorským partnerom – spoločnostiam Garrett Motion Slovakia s.r.o., Stilcar s.r.o. Košice, Moris Slovakia s.r.o., Norisson s.r.o. Košice a Dexter s.r.o. Košice

Sme vďační Magistrátu mesta Košice za finančnú podporu rally ale aj za možnosť využiť veľmi vhodné priestory Košickej futbalovej arény na výborné zázemie súťaže.

Za poskytnutie ciest, ktoré umožnili náročnú športovú úroveň rally ďakujeme Lesom Slovenskej republiky š.p., odštepný závod Košice, Mestským lesom Košice a.s., Poľnohospodárskemu družstvu Nižný Klátov, Obci Slančík, Správe ciest Košického samosprávneho kraja a Správe ciest Prešovského samosprávneho kraja, stredisko Vranov nad Topľou.

Za asistenciu príslušníkov polície pri zabezpečovaní uzávierok ciest a poriadku ďakujeme Krajskému dopravnému inšpektorátu Košice, Okresnému dopravnému inšpektorátu Košice okolie, Okresnému dopravnému inšpektorátu Košice a Okresnému dopravnému inšpektorátu Vranov nad Topľou.

Za pomoc pri vydávaní obrovského množstva príslušných povolení ďakujeme Okresnému úradu Košice – odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii, odboru životného prostredia a poľnohospodárskemu a lesnému odboru, Okresnému úradu Košice okolie – odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii a poľnohospodárskemu a lesnému odboru, Okresnému úradu Vranov nad Topľou – odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Magistrátu mesta Košice – referátu pozemných komunikácii.

V tejto náročnej „covidovej“ dobe ďakujeme za zabezpečenie zdravotníckej a protipožiarnej služby Košickej záchranke a.s. a Krajskému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru Košice.

Osobitné poďakovanie patrí delegovaným činovníkom a veľkému množstvu dobrovoľníkov od Bánoviec nad Bebravu, Revúcu, Poprad, Prešov až po Košice - okolie a samotné Košice. Bez ich  obetavej práce by sme dnes nemohli konštatovať, že sa rally uskutočnilo bezpečne na úrovni jej zaradeniu.

Ďakujeme aj zúčastneným súťažiacim, mechanikom a jazdcom, ktorí svojim majstrovstvom prispeli k vysokej športovej úrovni 47. Rally Košice. Naše poďakovanie patrí aj nemenovaným subjektom, ktorí svojim menším či väčším podielom prispeli k organizovaniu našej rally.

 

 RNDr. Gabriela Szczeczinová
predsedníčka organizačného výboru 47. Rally Košice